Recherche

Services liés aux déchets et aux ordures

Polska-Głogówek: Usługi związane z odpadami

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   GŁOGÓWEK
   eu:119285-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 8, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Gmina Głogówek
Głogówek
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services liés aux déchets et aux ordures  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 063-119285
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149791
Referenced Document Number: 2017/S 063-119285
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Gmina Głogówek
Rynek 1
À l'attention de: Weronika Dziadek
48-250  Głogówek
PL
Téléphone: +48 774069925
E-mail: dziadek@glogowek.pl
Fax: +48 774069906
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.glogowek.pl
Accès électronique à l'information: http://www.glogowek.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale:
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Gmina Głogówek.
Code NUTS PL522
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Zakres przedmiotu zamówienia:

1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),

2.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe),

3.Wyposażenie właścicieli nieruchomości, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki/kontenery i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) i na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) z terenu Gminy, miejscem zagospodarowania odpadów są instalacje: regionalna instalacja przetwarzania odpadów zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/442/2013 z dnia 20.12.2013 r. prowadzona przez RIPOK w Dzierżysławiu- „Naprzód” spółka z o.o. będąca zarządcą Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu oraz RIPOK w Kędzierzynie-Koźlu-„ Czysty Region”- instalacja zastępcza.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90500000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Prognozowana ilość odpadów:1) Zmieszane odpady komunalne 13 924,60 Mg2) Segregowane odpady komunalne 3 654,42 Mg.
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 01.07.2017 Fin 30.06.2021
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 64).

Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 35 8904 0001 1000 0000 4819 0007

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię.

4.W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium.

5.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

6.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a i ust. 5 PZP.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Wynagrodzenie będzie wypłacane w formie ryczałtu proporcjonalnego do okresu zamówienia. Szczegółowo zasady rozliczeń i płatności określa załącznik nr 9 do SIWZ – istotne dla stron postanowienia umowy.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedłożą:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
GOK.III.271.3.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08.05.2017 - 10:00
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
08.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 08.05.2017 - 10:15
Lieu: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, sala konferencyjna, II piętro.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Marzec 2021.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na warunkach określonych w Istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction des recours

Środków ochrony prawnej określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1265).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d’envoi du présent avis
28.03.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.