Recherche

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

Polska-Warszawa:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WARSZAWA
   eu:128079-2017
   Avr 20, 2017
   Avr 24, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
Warszawa
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire  

Résumé

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 068-128079
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148814
Referenced Document Number: 2017/S 068-128079
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de préinformation
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
PL
Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Code NUTS: PL127
Adresse(s) internet:
http://www.tvp.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.
Numéro de référence du dossier: ZP/TINT/10/2017
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09300000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: PL127
Lieu principal de prestation:
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires

1. Postępowanie prowadzi Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych.

2. Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest Dyrektor Ośrodka Inwestycji i Transportu.

3. Zgodnie z art.37 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz.U. nr 153 poz.1503 ze zm.).

4. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w jeden z następ. sposobów:

4.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godz. odbioru,

4.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.

5.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

5.1 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ.

5.2 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

4) JEDZ (zg. z Zał. 3 do siwz), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust1 Ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 pkt 1,5 i 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyzn. przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

7.1.dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, wydana przez Prezesa URE, zgodnie z ustawą z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.).

8. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wys. 30 000 PLN.

10. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 1.6.2017 r.

12. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-04

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.