Recherche

Services de collecte des ordures

Polska-Kłodzko: Usługi wywozu odpadów

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   KŁODZKO
   eu:138282-2017
   Mai 11, 2017
   Mai 25, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Gmina Miejska Kłodzko
Kłodzko
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services de collecte des ordures   Services liés aux déchets et aux ordures   Services de gestion de décharges   Services de transport des ordures ménagères  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 072-138282
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149790
Referenced Document Number: 2017/S 072-138282
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-178785
Referenced Document Number: 2017/S 072-138282
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Gmina Miejska Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1, Biuro Obsługi Ludności, pok. 101
Point(s) de contact: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, pok. 101 - Biuro Obsługi Ludności
À l'attention de: Marta Gredys
57-300  Kłodzko
PL
Téléphone: +48 748654682
E-mail: zamowienia.pub@um.klodzko.pl
Fax: +48 748674062
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.um.bip.klodzko.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale:
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze zachodnim Gminy Miasta Kłodzka.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Teren Miasta Kłodzka (Gmina Miasta Kłodzko).
Code NUTS PL517
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych zlokalizowanych w sektorze – zachodnim Gminy Miasta Kłodzka, zwanym dalej sektorem zachodnim.

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości położone w obrębie sektora zachodniego, do których zaliczamy następujące rodzaje nieruchomości:

a) zamieszkałe; przez nieruchomość zamieszkałą należy rozumieć nieruchomość służącą celom mieszkaniowym, czyli są to zabudowania jednorodzinne oraz takie nieruchomości, w których znajduje się co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec;

b) niezamieszkałe; przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość służącą innym celom niż mieszkaniowe np. społecznym, publicznym, handlowym, usługowym, inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, domki letniskowe; uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 375);

c) mieszane; przez nieruchomość mieszaną należy rozumieć nieruchomość w części służącą celom mieszkaniowym oraz w części służącą celom innym niż mieszkaniowe np. społecznym, publicznym, handlowym, usługowym. Przykładem nieruchomości mieszanych są budynki wielolokalowe, w których znajdują się zarówno lokal/e zamieszkałe oraz lokal/e niezamieszkałe.

Sektor zachodni został wyznaczony uchwałą Nr XXVIII/307/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.11.2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Kłodzka na sektory (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 376) i obejmuje nieruchomości położone przy ulicach wyszczególnionych w Tabeli 1w części A.3.1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Zagadnienia ogólne. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powstania nowej ulicy na obszarze sektora zachodniego, nieruchomości położone przy tej ulicy, objęte zostaną przedmiotem niniejszej umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający szacuje, że na terenie sektora zachodniego liczba mieszkańców wynosi: około 13 596.

Liczba nieruchomości (adresów/punktów), z których należy zapewnić odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym budynków wielolokalowych, budynków jednorodzinnych została w sposób szacunkowy opisana w załączniku nr 1 do umowy.

Liczbę mieszkańców oraz adresy nieruchomości Zamawiający oszacował na podstawie danych meldunkowych oraz własnych ewidencji. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji usługi liczba obsługiwanych nieruchomości (adresy), jak i liczba mieszkańców będzie ulegała zmianie. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby obsługiwanych nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą miały wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że liczba mieszkańców sektora zachodniego miasta Kłodzka wg danych będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Kłodzku przedstawione są w Tabeli 2 w części A.3.1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Zagadnienia ogólne. Uwaga:

a) Wykaz nieruchomości (ulica, nr porządkowy lub nr działki), podział na rodzaj zabudowy i rodzaj nieruchomości oraz zadeklarowany sposób postępowania z odpadami stanowi załącznik nr 1 do umowy.

b) Załącznik nr 1 do umowy ma charakter wyłącznie informacyjny (szacunkowy). Zmiany do wykazu będą przekazywane na bieżąco za pomocą poczty elektronicznej przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą wskazaną w umowie.

c) Sugeruje się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, jako czynność pomocniczą przy przygotowaniu oferty.

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w obszarze sektora zachodniego obejmuje każdą ilość następujących rodzajów odpadów:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) zużyte opony,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zgromadzone w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych,

f) przeterminowane leki,

g) odpady zielone.

Odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów został opisany w części szczegółowej SIWZ (2. Opis przedmiotu zamówienia. zagadnienia szczegółowe).

Zamawiający informuje, że w latach 2014-2016 na terenie sektora zachodniego miasta Kłodzka zostały odebrane następujące ilości odpadów komunalnych podanych w tabeli 3 w części A.3.1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Zagadnienia ogólne. Pozostałe istotne informacje oraz szczegółowe uregulowania dotyczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze zachodnim Gminy Miasta Kłodzko zostały opisane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90511000 , 90512000 , 90533000 , 90500000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Zostały opisane w sekcji II.1.5.ogłoszenia.
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 42 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000 PLN/ brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy).

2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp.

3. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie /o Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050,

z adnotacją „Wadium – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze zachodnim Gminy Miasta Kłodzka.” Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

4. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach Wykonawca składa wraz

z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz

z terminem składania ofert.

5.Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy Pzp.

6.Oferta, która nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie odrzucona.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Zostały opisane w SIWZ oraz projekcie umowy.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Pzp Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka, o którym mowa w art. 9c w związku z 9 b ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99,

b) posiadają ważne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach:

15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987),

c) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r.

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1987), prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 3 ww. ustawy. Pozostałe informacje zostały określone w sekcji VI.3 ogłoszenia-informacje dodatkowe.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację finansową lub ekonomiczną, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Jak wyżej

Pozostałe informacje zostały określone w sekcji VI.3 ogłoszenia-informacje dodatkowe.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tzn. co najmniej jedną usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2 500 Mg/rok, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują:

samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach (workach) 60 l – 1100 l, zabezpieczonym przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz wyposażonym w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników – minimum 2 szt.,

samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenia hakowe lub bramowe do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP 5, KP7, KP 10 wyposażonym w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników – minimum 1 szt.,

samochodem z zabudową skrzyniową i HDS- em przeznaczonym do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach typu np. „dzwon”, zabezpieczonym przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz wyposażony w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników – minimum 1 szt.,

samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach i/ lub workach, zabezpieczonym przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz wyposażony w narzędzia i urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników – minimum 1 szt.,

kontenerami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przystosowane do transportu pojazdami specjalistycznymi wyposażonymi w urządzenia hakowe lub bramowe będące w dyspozycji wykonawcy – minimum 4 szt.

aparatem cyfrowym do prowadzenia przewidzianej zamówieniem dokumentacji minimum 5 szt. z zastrzeżeniem, iż każda jednostka transportująca odpady musi być wyposażona w taki sprzęt,

witryną internetową umożliwiającą co najmniej eksponowanie przez cały okres trwania umowy aktualnej oferty najmu, dzierżawy, zakupu lub innej formy dysponowania pojemnikami i sprzedaży worków do zbierania odpadów komunalnych oraz aktualnego harmonogramu odbioru odpadów,

bazą magazynowo – transportową na terenie miasta Kłodzka lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy miasta w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się:

pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

Uwaga:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122), a w szczególności:

1) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.

2) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, wraz z dostępem do systemu on-line (w tym do archiwum) dla Zamawiającego (tzn. przekazanie loginu i hasła dostępu Zamawiającemu),

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

— umożliwiający weryfikację tych danych.

3) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi oraz przez cały okres obowiązywania umowy muszą być sprawne z punktu widzenia celu i przedmiotu zamówienia tj. w szczególności odbioru i transportu odpadów.

4) wymagane jest, aby teren bazy magazynowo – transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy magazynowo – transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469).

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują:

minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,

minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. kierowcy, ładowacze).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Jak wyżej

Pozostałe informacje zostały określone w sekcji VI.3 ogłoszenia-informacje dodatkowe.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Cena. Pondération 60
2. Aspekt środowiskowy, norma emisji spalin. Pondération 40
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
ZP II.271.5.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation

Polski.

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 18.05.2017 - 10:45
Lieu: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko pok. 128.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires

Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust 5 pkt1)ustawy Pzp;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust 5 pkt 2) ustawy Pzp.

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust.5 pkt 4) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

1. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w skrócie JEDZ, załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych /www.uzp.gov.pl/ znajduje się instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie/wspólne ubieganie się o zamówienie/jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/wcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca w terminie 3 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia jednolite dokumenty, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub jednolite dokumenty lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego

rejestru należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

6. Inne wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

2) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy złożyć wraz z ofertą)-wzór w SIWZ

II. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert:

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR 2017 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

III. Dokumenty i oświadczenia, składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia, dotyczących:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, o nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

4. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.1:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4 podpunkt 1 i w pkt 4 podpunkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 podpunkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka, o którym mowa w art. 9c w związku z 9 b ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); zgodnie z B.1. pkt 2 podpunkt 1a) SIWZ.

2) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987); zgodnie z B.1. pkt 2 podpunkt 1b) siwz.

3) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 3 ww. ustawy; zgodnie z B.1. pkt 2 podpunkt 1c) SIWZ.

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).

6) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tzn. co najmniej jedną usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2 500 Mg/rok; zgodnie z B.1. pkt 2 podpunkt 3a) SIWZ.

7) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; zgodnie z B.1.pkt 2 podpunkt 3b SIWZ;

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z B.1 pkt.2. podpunkt 3c SIWZ;

— Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ze zm.). Szczegółowe uregulowania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały określone w SIWZ oraz w projekcie umowy.

— Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Szczegółowe uregulowania w/w zakresie zostały opisane w SIWZ oraz w projekcie umowy.

— Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia zostaną udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, czyli na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresu realizacji usługi, na warunkach analogicznych do warunków określonych w SIWZ i w załącznikach do zamówienia podstawowego tj. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze zachodnim Gminy Miasta Kłodzka. -Zapisy dotyczące możliwości zmiany umowy zawarte zostały w projekcie umowy- załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587701
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction des recours

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d’envoi du présent avis
07.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.