Recherche

Services de forage

Polska-Warszawa:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WARSZAWA
   eu:145892-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 22, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Warszawa
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services de forage  

Résumé

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145892
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149592
Referenced Document Number: 2017/S 075-145892
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de préinformation
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25, Departament Zakupów, Sekretariat, budynek nr C6, pok. 35
Warszawa
01-224
PL
Point(s) de contact: Katarzyna Łowczykowska
E-mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
Code NUTS: PL127
Adresse(s) internet:
http://www.pgnig.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
www.przetargi.pgnig.pl
Numéro de référence du dossier: ZP/PGNG/17/0055/OZ/EU
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
76300000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: PL
Lieu principal de prestation: Teren działalności Oddziału w Zielonej Górze.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires

Do oferty należy dołączyć aktualny europejski dokument zamówienia. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-12

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.