Recherche

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

Polska-Warszawa:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WARSZAWA
   eu:146814-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 25, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Uniwersytet Warszawski
Warszawa
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire  

Résumé

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-146814
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148807
Referenced Document Number: 2017/S 076-146814
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de préinformation
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
PL
Point(s) de contact: Uniwersytet Warszawski – Dział Zamówień Publicznych – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Oficyna pod Wizytkami – pok. 33 – www.uw.edu.pl
E-mail: sbinkowski@adm.uw.edu.pl
Code NUTS: PL127
Adresse(s) internet:
http://www.uw.edu.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale
Éducation
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego.
Numéro de référence du dossier: DZP 361-47/2017
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09300000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: PL127
Lieu principal de prestation: Obiekty Uniwersytetu Warszawskiego.
II.2.3) Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

3.Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

4.Wykonawca do Oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, które będą polegały na zwiększeniu wolumenu zakupu energii elektrycznej.

6. Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pisma przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),

8.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ) lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-14

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.