Recherche

Produits anticorrosion

Polska-Wrocław:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WROCŁAW
   eu:148531-2017
   Mai 26, 2017
   Juin 19, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   4 Regionalna Baza Logistyczna
Wrocław
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Produits anticorrosion   Huiles pour moteurs  

Résumé

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148531
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-198384
Referenced Document Number: 2017/S 077-148531
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de préinformation
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
PL
Point(s) de contact: jw.
E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl
Code NUTS: PL514
Adresse(s) internet:
www.4rblog.wp.mil.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
Défense
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Przetarg nieograniczony na dostawę olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych.
Numéro de référence du dossier: MAT/111/2017
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09211100
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

24963000

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: PL432
Lieu principal de prestation: 4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Radnica, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires

A. Wykonawca wraz z oferta składa następujące dokumenty:

1. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

3. Dowód wniesienia wadium – Zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

B. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, (w terminie nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określonych w pkt.5.1. i pkt. 5.2 SIWZ:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp;

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.;

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny.

8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp.

9. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

10. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

11. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

C. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-19

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.