Recherche

Services de reconnaissance sur le site

Polska-Warszawa:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WARSZAWA
   eu:149552-2017
   Mai 12, 2017
   Mai 17, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services de reconnaissance sur le site   Services de contrôle de la qualité environnementale   Services de conseil en ingénierie de l'environnement   Surveillance de l'environnement autre que pour la construction   Étude d'impact sur l'environnement pour la construction   Évaluation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction   Services de conseils environnementaux  

Résumé

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149552
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-173011
Referenced Document Number: 2017/S 077-149552
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 091-180697
Referenced Document Number: 2017/S 077-149552
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de préinformation
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
PL
Point(s) de contact: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, pokój 123 (I piętro)
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Code NUTS: PL
Adresse(s) internet:
www.plk-sa.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt.
Numéro de référence du dossier: IREZA1l-216-5/17
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71313400
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” FAZA II (nr POIiŚ 5.1-5).

II.1.7) Valeur estimée hors TVA
Valeur estimée hors TVA: 800000.00  PLN
II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

71313000 71510000 90713000 90711000 90711500 90714500

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: PL1
Lieu principal de prestation: Linia kolejowa Warszawa – Łódź – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice).
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” FAZA II (nr POIiŚ 5.1-5).

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Tom III SIWZ.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires

W celu wykazania, że brak jest podstaw do odrzucenia Oferty oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW),

b)Oświadczenie Wykonawcy (każdy z Partnerów osobno) zgodnie z § 24 pkt. 5) – 10) Regulaminu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

2. Definicje i oznaczenia:

—„IDW” – Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca Część I niniejszej SIWZ,

—„OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Część III niniejszej SIWZ,

—„PKP PLK S.A.” lub „Zamawiający” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

—„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

—„Warunki umowy”, „WU” – warunki umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu, stanowiące Część II niniejszej SIWZ,

—„Regulamin” – Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych oraz udzielanych na podstawie art. 136, 137 lub 138 PZP, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE (Załącznik Nr 8 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

—„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

— „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę

w sprawie Zamówienia publicznego,

—„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Części III niniejszej SIWZ,

3. postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się pod linkiem http://zamowienia.plk-sa.pl/

VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-18

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.