Recherche

Carburant diesel

Eesti-Tallinn: Pliivaba bensiin

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Estonie
   TALLINN
   eu:149695-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 29, 2017
   Estonien
   Autre

Adresse de contact

   Maanteeamet
Tallinn
Estonie

Marchandises, Travaux et Services

Carburant diesel   Essence sans plomb  

Résumé

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149695
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de marché
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Maanteeamet
Pärnu mnt 463a
À l'attention de: Andry Palu
10916  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6119309
E-mail: Andry.Palu@mnt.ee
Fax: +372 6119360
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.mnt.ee
Accès électronique à l'information: https://riigihanked.riik.ee
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: https://riigihanked.riik.ee
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3) Activité principale:
Autre: teede hoid ja liiklusohutus
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Maanteeameti autodele mootorikütuse ostmine.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Eesti.
Code NUTS EE
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Bensiin 95, 98 ja diislikütuse ostmine jaemüügist kütusekaartidega.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09132100 , 09134200
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Orienteeruv aasta kogus on toodud tehnilises kirjelduses.
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 36 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Hankelepingu täitmise eest tasumine toimub vastavalt hankelepingule, mille projekt on esitatud hankedokumentide lisas II. Hankelepingut rahastatakse riigieelarvest.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:

1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

4) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Pakkuja esitab HD Lisa I Vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 2 – Kinnitus individuaalse seisundi kohta.

2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

3. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.

Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud HD Lisa I Vorm 1 kohase volikirja.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 1 – Volikiri uhispakkuja esindamiseks.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

1. Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2015) netokäive peab olema vähemalt 500 000 EUR.

Ühispakkujad saavad vastavad näitajad summeerida.

Pakkuja esitab viimase lõppenud majandusaasta (2015) aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (4.2014-3.2017) jooksul täitnud vähemalt ühe (1) autokütuse müügilepingu maksumusega vähemalt 100 000 eurot.

Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I Vormi 3 kohase täidetud lepingute loetelu, millest nähtub:

1) ostja nimi, kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefon, riigihanke viitenumber (selle olemasolu korral);

2) lepingu nimetus ja lühikirjeldus ning maksumus

3) kinnitused, et esitatud leping on täidetud viimase kolme aasta (4.2014-3.2017) jooksul. Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 3 – Täidetud lepingute loetelu.

2. Pakkuja peab olema täitnud HD lisa I Vormi 3 kohasel „Täidetud lepingute loetelus“ esitatud lepingud nõuetekohaselt.

Pakkuja esitab RHS § 41 lg 4 kohased kirjalikud tõendid või kinnitused Vormil 3 esitatud lepingute nõuetekohase täitmise kohta.

3. Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele kütuse müügiks.

Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti Majandustegevuse registri kohaselt kehtivat tegevusluba tegevusalal – Kütuse müük, esitab dokumendid, mis tõendavad, et pakkuja omab vastavat õigust vastavalt oma

asukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse ka pakkuja vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastavast asukohamaa

õigusaktist (selle olemasolu korral). Eestist pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
29.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ET
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 101 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 29.5.2017 - 10:00
Lieu: E-riigihangete keskkond.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires

Lõplik lepingu maksumus selgub ostetava küstuse kogusest 3 aasta jooksul.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date d’envoi du présent avis
17.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.