Recherche

Électricité

Polska-Konstancin-Jeziorna: Elektryczność

Attribution de contrat

Des informations générales

Pologne
   KONSTANCIN-JEZIORNA
   eu:149739-2017
   Avr 20, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Gmina Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Électricité  

Les détails du contrat

:  Marché de fournitures
:  Prix le plus bas

:   Innogy Polska S.A.
:   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa 00-347
:   Avr 6, 2017

Résumé

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149739
Referenced Document Number: 2017/S 030-054807
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis d’attribution de marché
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Gmina Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
À l'attention de: Renata Skonieczna
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Téléphone: +48 222011975
E-mail: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Fax: +48 227564885
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.konstancinjeziorna.pl
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale:
Autre: administracja samorządowa
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui
Kultury w Konstancinie-Jeziornie, 2) Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, 2. Jednostek budżetowych tj: 1) Gminne Przedszkole nr 1, 2) Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna, 3) Gminny Żłobek nr 1, 4) Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka”, 5) Gminne Przedszkole nr 5 Kolorowe Kredki, 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, 7) Zespół Szkół nr 1, 8) Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego, 9) Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie, 10) Zespół Szkół Integracyjnych nr 5, 11) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, 12) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. 3. Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, 4. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) ul. Warecka 15.
ul. Warszawska 32
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Gmina Konstancin-Jeziorna.
Code NUTS
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020. Zakup energii będzie realizowany od dnia 1.4.2017 r. do dnia 31.3.2020 r. Opis przedmiotu zamówienia określono w zestawieniu punktów poboru energii (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Gmina Konstancin-Jeziorna została upoważniona do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wymienionych w treści załącznika nr 7.

2. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 5,8 GWh.

3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej przez okres trwania umowy wyniesie około 17,5 GWh. wg poniżej zestawionych grup taryfowych:

Grupa taryfowa

Liczba punktów poboru Przewidywane zużycie kWh:

C11 159 7 734 659

C12b 61 4 470 053

C21 13 4 873 964

C22b 1 450 000

G11 1 4 242

G12 1 5 315

Razem 236 17 538 233.

4. Określona przez Zamawiającego, przyporządkowana do punktów odbioru energii elektrycznej ilość KWh jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.

5. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dojdzie do zaprzestania poboru energii – likwidacji niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje także, że w okresie obwiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będą uruchomione nowe punkty poboru energii elektrycznej. Strony dołożą starań by zakup energii elektrycznej do nowych punktów odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 (poniżej). Postanowienie ust. 9 (poniżej) będą obowiązywały bez względu na zmianę ilości punktów poboru energii w okresie związania stron przedmiotową umową.

6. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

7. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w rozdz. II ust. 3 stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku – zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej – ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej czynnej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru energii.

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

9. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego zużycia energii. Zamawiający podkreśla, że cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej (zawarta w formularzu ofertowym) powinna uwzględniać wszystkie elementy stosowane przez sprzedawców energii tj. cenę jednostkową za 1 kWh, opłaty dodatkowe, w tym między innymi comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający informuje, że w stosunku do kilkunastu punktów odbioru energii obwiązują umowy kompleksowe. Zamawiający nakłada na wyłonionego w ramach niniejszego postepowania Wykonawcę obowiązek skutecznego doprowadzenia do stanu, w którym PGE Dystrybucja rozwiąże umowy kompleksowe na dostawę energii, a Zamawiający zawrze nowe umowy dystrybucyjne. Zakup energii elektrycznej na potrzeby ww. punktów odbywać się będzie w ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga wykonania powyższego obowiązku bez dodatkowego wynagrodzenia, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

12. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000
II.1.5) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
fourchette: entre 3 652 260 and 3 831 480  PLN
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
ZP.271.08.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2017/S 030-054807 du 11.02.2017
Section V: Attribution du marché
Marché nº:
V.1) Date d'attribution du marché
06.04.2017
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347  Warszawa

V.4) Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 5 116 252,75  PLN
Hors TVA
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 4 492 279,80  PLN
TVA comprise
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.