Recherche

Électricité

Polska-Lublin: Elektryczność

Attribution de contrat

Des informations générales

Pologne
   LUBLIN
   eu:149774-2017
   Avr 20, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Lublin
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Électricité  

Les détails du contrat

:  Marché de fournitures
:  Prix le plus bas

:   PGE Obrót S.A.
:   8 Marca 6, skr. Poczt. 63, Rzeszów 35-959 PL
:   Avr 19, 2017

Résumé

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149774
Referenced Document Number: 2017/S 019-032495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis d’attribution de marché
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 54
Point(s) de contact: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
À l'attention de: Justyna Muszyńska-Sadło
20-950  Lublin
PL
Téléphone: +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Fax: +48 814456730
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.up.lublin.pl/zamowienia
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale:
Éducation
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché
Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Punkty poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Code NUTS PL314
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą,na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży (dostawy)energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD).

3. Zamawiający dla wszystkich punków opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ posiada umowy kompleksowe. Termin wypowiedzenia lub obowiązywania umów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca, w imieniu i na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zgłosi do właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawarte umowy sprzedaży w zakresie Punktów Poboru Energii Elektrycznej. Forma pełnomocnictwa zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

5. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi 14 020 MWh. Zamawiający zastrzega, że wartość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega również, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy, jednak nie więcej niż o 50 % wskazanej wyżej wielkości.

6. Wielkości planowanego zużycia są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości sprzedanej Zamawiającemu przez Wykonawcę energii elektrycznej zostaną rozliczone po jednakowej cenie za 1 KWh,określonej w ofercie Wykonawcy na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego dostarczonego przez OSD w danym okresie rozliczeniowym.

7. Opłata handlowa, usługa bilansowania z tytułu zakupu energii, koszty odczytu liczników i inne poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu umowy mają być wliczone do ceny jednostkowej energii elektrycznej.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów poboru energii ze względu na sprzedaż posesji,budynków lub mieszkań, odłączenie lub przyłączenie nowych posesji, budynków lub mieszkań.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000
II.1.5) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 3 068 978  PLN
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
AZP/PNO/p-209/1/2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2017/S 019-032495 du 27.01.2017
Section V: Attribution du marché
Marché nº:
V.1) Date d'attribution du marché
19.04.2017
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
PGE Obrót S.A.
8 Marca 6, skr. Poczt. 63
35-959  Rzeszów
PL
V.4) Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 4 000 000  PLN
Hors TVA
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 3 068 978  PLN
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 5.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy.

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

1) zaistnienia konieczności uruchomienia dodatkowych punktów poboru mocy, w obrębie grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy,

2) zaistnienia konieczności zmniejszenia liczby punktów poboru mocy,

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy,

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron.

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.3.2) Introduction des recours

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.198a – 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.4) Date d’envoi du présent avis
19.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.