Recherche

Services liés aux déchets et aux ordures

Polska-Czernichów: Usługi związane z odpadami

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   CZERNICHÓW
   eu:149834-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 30, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Gmina Czernichów – Urząd Gminy
Czernichów
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services liés aux déchets et aux ordures  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149834
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Gmina Czernichów – Urząd Gminy
Gminna 1
À l'attention de: Maciej Gędłek
32-070  Czernichów
PL
Téléphone: +48 122702104
E-mail: urzad@czernichow.pl
Fax: +48 122702324
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.czernichow.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale:
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Czernichów.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Gmina Czernichów.
Code NUTS PL214
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i

zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach

administracyjnych Gminy Czernichów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90500000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernichów. Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 28.2.2017 r. wynosi 14084 mieszkańców, a liczba gospodarstw domowych, w których obecnie jest realizowana usługa, wg stanu na dzień 28.2.2017 r. wynosi 3780.
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 24 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia

pięć tysięcy 00/100 zł).

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Zgodnie z SIWZ oraz zał. nr 5 do SIWZ.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

Nie dotyczy.

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) zezwolenie na transport odpadów wydane przez Starostę właściwego miejscowo, względem siedziby lub zamieszkania wykonawcy;

3) wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga: Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych do oferty.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł).

Dokument potwierdzający spełnianie warunku:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;

2) dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;

3) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonymi w HDS – samochód spełniający co najmniej normę EURO 4;

4) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec – samochód spełniający co najmniej normę EURO 4.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy posiadały aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez cały okres trwania umowy. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnych badań technicznych pojazdów oraz ubezpieczenia w zakresie OC zawarte jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) jednocześnie od co najmniej 10 tysięcy mieszkańców i o łącznej masie odebranych odpadów w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy 1 500 Mg (dla każdej usługi) oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania samochodem specjalnym (śmieciarką) przystosowaną do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l.

2) czteroma osobami do obsługi samochodu specjalnego (śmieciarki) przystosowanej do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l – innych niż kierowcy.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy osoby wskazanej w warunku.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Cena brutto zamówienia. Pondération 60
2. Kryterium środowiskowe (Emisja spalin transportu wykonującego usługę). Pondération 20
3. Kryterium społeczne (Sposób dysponowania kluczowym personelem). Pondération 20
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
GRO.271.1.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
30.05.2017 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 30.05.2017 - 12:30
Lieu: Czernichów; Urząd Gminy Czernichów
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Kwiecień 2019.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction des recours

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt. 1 i .2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PT
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.