Recherche

Services de nettoyage de bâtiments

Polska-Oleszno: Usługi sprzątania budynków

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   OLESZNO
   eu:149838-2017
   Mai 22, 2017
   Juin 5, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Oleszno
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services de nettoyage de bâtiments  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149838
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 097-192566
Referenced Document Number: 2017/S 077-149838
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Główna 1
À l'attention de: Katarzyna Trębas
78-513  Oleszno
PL
Téléphone: +48 261474572
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Fax: +48 261474571
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://16wog.ron.mil.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Skarb Państwa -16 WOG
I.3) Activité principale:
Défense
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i za-kończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz armatury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych

2) Załączniku nr 2 do SIWZ-zakres sprzątania (dla GZ Wałcz, Złocieniec, Drawsko Pomorskie)oraz zestawienie powierzchni wewnętrznych.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90911200
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Zadanie nr 1 –Grupa Zabezpieczenia Wałcz
1) Description succincte

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i za-kończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90911200
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Début 01.07.2017 Fin 31.12.2017
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2 Intitulé: Zadanie nr 2 –Grupa Zabezpieczenia Złocieniec
1) Description succincte

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i zakończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90911200
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Début 01.07.2017 Fin 31.12.2017
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 3 Intitulé: Zadanie nr 3 –Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie
1) Description succincte

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i zakończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90911200
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Début 01.07.2017 Fin 31.12.2017
5) Information complémentaire sur les lots
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 01.07.2017 Fin 31.12.2017
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia na poszczególne części w kwotach:

1) Zadanie nr 1: 12 000 PLN,

2) Zadanie nr 2: 9 000 PLN,

3) Zadanie nr 3: 9 600 PLN,

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 88 1010 1599 0195 7813 9120 1000. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty.

1) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (nie później niż data, godzina składania ofert).

2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.

— Zadanie I – 80 000 PLN;

— Zadanie II – 60 000 PLN;

— Zadanie III – 66 000 PLN.

Uwaga:

np. W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na 3 zadania, winien zsumować wartość ww. wymaganych zdolności i wykazać środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość min. 206 000 PLN.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał aktualną polisę wraz z dowodem opłaconej składki lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

— Zadanie I – min. 200 000 PLN;

— Zadanie II – min. 180 000 PLN;

— Zadanie III – min. 200 000 PLN.

Uwaga:

W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na 3 zadania, winien zsumować wartość ww. wymaganych zdolności i wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 580 000 PLN.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę dla każdego z zadań polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż:

— Zadanie I – 200 000 PLN brutto

— Zadanie II – 180 000 PLN brutto

— Zadanie III – 200 000 PLN brutto

Zamawiający uzna usługi powtarzające się, które zostaną złożone do wskazanego zadania.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada sprawny sprzęt, który winien znajdować się na terenie każdej z Grup Zabezpieczania w ilości wskazanej w załączniku do SIWZ.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Cena. Pondération 60
2. 2) Dyspozycyjność kadry technicznej i kierowniczej Wykonawcy. Pondération 25
3. 3) Ilość wykonanych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków. Pondération 15
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
379/2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
29.05.2017 - 09:30
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 29.05.2017 - 10:00
Lieu: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.