Recherche

Services liés aux déchets et aux ordures

Polska-Wiskitki: Usługi związane z odpadami

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   WISKITKI
   eu:149841-2017
   Mai 10, 2017
   Mai 24, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Gmina Wiskitki
Wiskitki
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services liés aux déchets et aux ordures   Services de gestion de décharges   Services de transport des ordures ménagères   Services d'élimination des ordures ménagères   Services de collecte des ordures  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149841
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-175506
Referenced Document Number: 2017/S 077-149841
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
Point(s) de contact: Sekretariat Urzędu Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1
À l'attention de: Agnieszka Maksymów
96-315  Wiskitki
PL
Téléphone: +46 8567212
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
Fax: +46 8554154
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://wiskitki.bip.net.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale:
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wiskitki.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Gmina Wiskitki.
Code NUTS PL12A
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wiskitki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 212/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z załącznikami, uchwałą nr 35/13 z dnia 18.2.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki oraz Uchwałą Rady Gminy Wiskitki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90500000 , 90511000 , 90513100 , 90512000 , 90533000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
1. Dane dotyczące Gminy Wiskitki:a) Gmina wiejska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.b) Gmina położona jest w południowo zachodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z miastem Żyrardów oraz gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice.c) Gmina Wiskitki posiada na swoim terenie 148,7 km dróg.Przez jej teren przebiegają w szczególności:— Autostrada A2 z bezkolizyjnym zjazdem łączącym obwodnicę Żyrardowa i Autostradę – „Węzeł Wiskitki”,— droga krajowa nr 50 (Sochaczew – Grójec),— droga wojewódzka nr 719 (Warszawa – Skierniewice),— drogi powiatowe i gminne.d) Powierzchnia gminy wynosi 15 094 ha.e) Liczba ludności wynosi 9 147 osób (wg złożonych deklaracji).2. Zakres zamówienia:a) Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne w gminie Wiskitki wynosi 3 100 nieruchomości, w tym:— budynki wielorodzinne: 26,— budynki jednorodzinne 3074.b) Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców gminy Wiskitki wynosi 9 150.W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości, jak i liczba mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy, chyba że liczba mieszkańców gminy lub liczba nieruchomości zabudowanych wzrośnie lub zmniejszy się o więcej niż 5 % w stosunku do początkowej liczby mieszkańców i liczby nieruchomości podanej w niniejszej SIWZ.c) Jednocześnie zamawiający informuje, że szacunkowa liczba nieruchomości w stosunku do założeń z 2015 roku nie uległa zmianie. Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców w stosunku do 2015 roku zwiększyła się o 50.d) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 2 200 Mg / 12 miesięcy.e) Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Wiskitki nie jest zależna od zamawiającego.f) 98 % mieszkańców deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tych ustaw wraz z uwzględnieniem zmian w tych przepisach, w tym musi spełniać wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122).4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie zatrudnić bezpośrednio przy realizacji zamówienia minimum 1 pracownika na stanowisku kierowcy samochodu obsługującego teren gminy Wiskitki na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy, bezpośrednio przy realizacji zamówienia.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 01.07.2017 Fin 30.06.2019
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, Nr rachunku: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040

4. W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.

5. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Rozliczenie wykonanej usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie prowadzone w systemie miesięcznym. Podstawą rozliczenia usługi i wystawienia faktury przez wykonawcę będzie pisemny protokół wykonania usługi w okresie rozliczeniowym sporządzany przez zamawiającego na podstawie miesięcznych raportów sporządzanych przez wykonawcę.

Wynagrodzenie wykonawcy, płatne będzie w terminie 14 lub 30 dni (w zależności od zobowiązania) od daty złożenia przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia wykonawcy na jego konto.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

Oferty składane wspólnie

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

b) W przypadku, o którym mowa w lit. a), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

c) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:

— przedmiot postępowania, którego dotyczy,

— wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— pełnomocnika,

— zakres umocowania pełnomocnika.

d) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.

e) Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

f) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w lit. a).

g) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w lit. a), zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

h) Zamawiający wymaga, aby umowa:

określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład oraz upoważniała jednego z podmiotów – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej podmiotów, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

oznaczała czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia (przedmiot umowy),

wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez którykolwiek z podmiotów do czasu wykonania zamówienia,

określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualne:

a) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.),

b) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.),

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wiskitki, w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiskitki, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 5 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zakres informacji wymaganych w dokumencie JEDZ musi być zgodny z zakresem informacji wymaganych i określonych w SIWZ.

Instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ dostępna jest pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.).

5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4. powyżej:

1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) ppkt 2)-4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. ppkt 2) lit. a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powyżej stosuje się.

5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4. ppkt 1) powyżej, składa dokument, o którym mowa 5.1. ppkt 1) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powyżej zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy).

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ ) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamówienia polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w sposób nieprzerwany przez okres min. 12 (dwanaście) miesięcy, w ilości min. 120 (sto dwadzieścia) Mg na miesiąc.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Cena wykonania zamówienia. Pondération 60
2. Dodatkowe terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych. Pondération 15
3. Regularne prowadzenie akcji informacyjnej. Pondération 5
4. Termin płatności. Pondération 10
5. Środowisko – wykonywanie usługi określonymi pojazdami. Pondération 10
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
GO.271.3.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
22.05.2017 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 22.05.2017 - 12:15
Lieu: Sala Konferencyjna (pok. nr 20 I piętro) Urzędu Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1

Komisja przetargowa:

1) Przewodniczący: Danuta Sienkiewicz

2) Z-ca Przewodniczącego: Marek Pokora

3) Sekretarz: Agnieszka Maksymów

4) Członek: Artur Jankowski

5) Członek: Katarzyna Jagiełło-Kolińska.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Kwiecień 2019.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction des recours

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d’envoi du présent avis
14.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.