Recherche

Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux

Polska-Pawłowo Żońskie: Usługi recyklingu odpadów

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   PAWŁOWO ŻOŃSKIE
   eu:149842-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 30, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
Pawłowo Żońskie
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux   Services de collecte des ordures   Services de recyclage des ordures ménagères  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149842
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
Toniszewo 31, Toniszewo
Point(s) de contact: MSOK Sp. z o.o. Toniszewo
À l'attention de: Jakub Nowak
62-104  Pawłowo Żońskie
PL
Téléphone: +48 672685118
E-mail: biuro@msok.pl
Fax: +48 672685118
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.msok.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale:
Environnement
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Toniszewo.
Code NUTS PL418
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, powstałych w procesie odzysku lub recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie – dalej ZZO.

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszególnionymi w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ).

Zamawiający szacuje, że miesięcznie ilości komponentów do RDF nie powinny przekraczać ok. 1200 Mg. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Do produkcji komponentów paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne ( kod 20 03 01 ), odpady opakowaniowe ( z grupy 19 ), makulatura oraz tworzywa sztuczne.

Komponenty do RDF będą przygotowywane do odbioru w postaci sprasowanej, związane drutem stalowym lub po uzgodnieniu w stanie luźnym lub rozdrobnionym.

Sprasowane bele odpadów będą o wymiarach ok. 80x100x120. Średnia waga beli odpadów wynosi ok. 550 – 650 kg.

Parametry jakościowe odpadów:

— wartość opałowa – powyżej 16 MgJ/kg,

— wilgotność – powyżej 15 %.

Podane wyniki mają charakter poglądowy i w zależności od partii odpadów mogą ulegać zmianie.

2. Warunki odbioru komponentów do RDF:

1) odbiór komponentów do paliwa alternatywnego RDF będzie się odbywał w dniach od poniedziałku – do piątku w godzinach pracy ZZO tj. 7:00 – 15:00 na podstawie zawiadomienia przesłanego do wykonawcy faxem lub e-mailem;

2) w zawiadomieniu o odbiorze zostaną określone szacunkowe ilości komponentów do RDF;

3) odbiór będzie się odbywał z terenu ZZO w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gmina Wągrowiec w terminie 2 dni od daty przekazania zawiadomienia o odbiór;

4) załadunek komponentów do RDF leży po stronie Zamawiającego;

5) ważenie odbieranych komponentów do RDF będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu ZZO i będzie potwierdzane dokumentem dowodem ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ);

6) dokumenty ważenia będą wystawiane w 2 egz: 1 dla Zamawiającego, 1 dla wykonawcy;

7) wielkość zamówienia może ulec zmianie w różnych miesiącach trwania umowy.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90514000 , 90511000 , 90513000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: PEKAO Bank Polski S.A I Oddział Wągrowiec, nr rachunku: 71 1240 3725 1111 0000 4059 3119. Pozostałe informacje dotyczące wadium są zawarte w SIWZ.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

1) z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie oferty,

2) za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne,

3) rozliczenia za odebrane komponenty do RDF będą się odbywały miesięcznie na podstawie zbiorczej Karty Przekazania Odpadów z wystawionych dokumentów tj. : dowodu ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ)

4) zapłata za odebrane komponenty do RDF będzie następowała na podstawie faktycznych ilości odebranych komponentów do RDF i ceny jednostkowej podanej w ofercie wykonawcy,

5) cena jednostkowa za odbiór komponentów do RDF podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

6) zapłata będzie następowała miesięcznie na podstawie faktury VAT za faktycznie odebrane komponenty do RDF,

7) wykonawca nie będzie uprawniony do nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek opłat z tytułu nie wykonania pełnego zamówienia,

8) płatnikiem będzie MSOK Sp. z o.o.,

9) zapłata za odebrane komponenty do RDF będzie następowała w terminie ………… dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.

5) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument.

6) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą – jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz posiada:

a) zezwolenie na transport odpadów na transport odpadów o kodzie 19 12 12,

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej:

a) Doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem lub recyklingiem odpadów stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ilości nie mniejszej niż 10.000 ton w ciągu roku

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) Potencjału technicznego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują min. trzema samochodami do transportu odpadów o ładowności ok. 24 Mg każdy. Samochody muszą posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego do oferty wykazy pojazdów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych lub technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.

Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.

Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 6).

1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

1) o których mowa w pkt 1 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

1.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) dokument, potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) zezwolenie na transport odpadów na transport odpadów o kodzie 19 12 12;

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

4) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Nie ustala się minimalnych standardów.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie:

1) złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.;

2) złożonego do oferty wykazu pojazdów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

A) doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem lub recyklingiem odpadów stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ilości nie mniejszej niż 10 000 ton w ciągu roku.

b) potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują min. trzema samochodami do transportu odpadów o ładowności ok. 24 Mg każdy. Samochody muszą posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Cena. Pondération 60
2. Termin rozliczenia za wykonanie usługi. Pondération 20
3. Termin odbioru komponentów od zawiadomienia. Pondération 20
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
ZP.271.2.2017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
30.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 30.05.2017 - 10:15
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp), do wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction des recours

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.