Recherche

Services de nettoyage de bâtiments

Eesti-Tallinn: Hoonete puhastusteenused

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Estonie
   TALLINN
   eu:149852-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 12, 2017
   Estonien
   Autre

Adresse de contact

   Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Tallinn
Estonie

Marchandises, Travaux et Services

Services de nettoyage de bâtiments  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149852
Referenced Document Number: 2017/S 002-002633
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Lelle 24
À l'attention de: Kairi Osolainen
11318  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6063431
E-mail: kairi.osolainen@rkas.ee
Adresse(s) internet:
Accès électronique à l'information: https://riigihanked.riik.ee
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: https://riigihanked.riik.ee
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale:
Autre: ehitiste haldamine
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Heakorrateenuse tellimine Suur-Ameerika 1, Tallinn 1.8.2017-31.10.2020.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 14 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Tallinn, Suur-Ameerika 1.
Code NUTS EE
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

Heakorrateenuse tellime objektile aadressiga Suur-Ameerika 1, Tallinn perioodiks 1.8.2017 kuni 31.10.2020.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90911200
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options:
Options:
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 1.8.2017 Fin 31.10.2020
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

1. Allkirjastaja esindusõigus

Pakkumuse allkirjastanud isikul peab olema pakkuja esindamise õigus.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja esindusõigust kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi, millest nähtub pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus.

Juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana allakirjutanud isik või isikud ei ole kantud registrikaardile, esitab pakkuja koos pakkumusega Vormi 1 kohase volikirja pakkuja esindamiseks.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1.

2. Ühispakkujate esindaja määramine ning solidaarne vastutus

Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühispakkujate aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed.

Nõutav dokument:

Volikiri ja kinnitus ühispakkujate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos ühise pakkumusega vastavalt Vormile 2.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2.

3. Ettevõtja registreeritus äriregistris

Pakkuja, kes peab tegutsemiseks olema oma asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva dokumendi.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist (registritunnistust ei pea esitama). Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi koopia, millest nähtub pakkuja registreeritus vastavas registris.

4. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:

1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või karistusseadustiku §-de 133–1333, § 175 või 2601 nimetatud süütegude toimepanemise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

1.4. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel;

1.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos sätestatud nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis kirjeldatud asjaolu:

2.1. kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;

2.2. kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetluses kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad;

2.3. kes on jätnud hankijat teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest;

2.4. kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.

Nõutav dokument:

Punktides 1.1-1.3. ning 2. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja Vormi 3 kohase kinnituse.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3.

5. Pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmine

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EURi.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev, kontrollib hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud pakkujaga, esitab pakkuja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

6. Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse täitmine

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EURi.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

1. Pakkuja netokäive

Pakkuja 2014. ja 2015. majandusaasta netokäive peab olema mõlemal aastal olnud vähemalt 50 000 EURi (viiskümmend tuhat eur).

Nõutav dokument:

Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2014. ja 2015. majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed.

2. Pakkujal olemasolevad vahendid hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks

Pakkuja peab olema võimeline hüvitama hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju. Pakkuja, kelle esitatud pakkumus on tunnistatud edukaks, on kohustatud esitama allolevas punktis 1 nimetatud garantiikirja või deponeerima punktis 2 nimetatud rahalised vahendid enne hankelepingu sõlmimist, kuid hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks, vastavalt hankelepingus sätestatule.

Nõutav dokument: esitada üks alljärgnevatest dokumentidest (pakkuja valikul), mille on hanketeate avaldamise või hilisema kuupäevaga väljastanud Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse Eesti Vabariigis registreeritud filiaal:

1. kinnituskiri, mille kohaselt on nimetatud asutus nõus väljastama pakkujale (sh peavad kinnituskirjaga olema hõlmatud ka pakkujaga ühispakkumuses osalevad pakkujad), kelle pakkumus tunnistatakse edukaks, hankelepingu punktis 3.4 kirjeldatud täitmisaegse tagatise (garantiikirja) summas 10 000 (kümme tuhat);

hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne teenuse osutamise algust. Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv ja võib olla tingimuslik (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi), kuid kinnituskirjast peab nähtuma, et pakkujal (sh ühispakkujad) on võimalik eelnimetatud garantiikiri saada enne teenuse osutamise algust.

2. kinnituskiri, mille kohaselt on pakkujal (või ükskõik millisel ühispakkumuses osaleval pakkujal) olemas vabad rahalised vahendid summas 10 000 (kümme tuhat).

Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi).

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

1. Pakkuja referentsid

Pakkuja peab olema hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 3 (kolme) aasta jooksul osutanud vähemalt 5 (viiel) üle 1 000 m² suletud netopinnaga hoone heakorratöid. Käesolevas tingimuses loetakse heakorratöödeks EVS 807:2016 koodi 300 all loetletud heakorratöid (osutatud tööde hulgas peavad sisaldama vähemalt koodi 330 tähistatud tööd). Pakkuja peab olema nimetatud heakorratööd osutanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Nõutav dokument:

Esitada Vorm 5 kohane heakorrateenusobjektide nimekiri.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5.

2. Pakkuja spetsialistid

Pakkuja peab antud riigihanke kohta kaasama heakorrateenuse osutamisel projektijuhi, kes omab vähemalt

1) keskharidus ja

2) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatud kutsetunnistust Kinnisvarahaldur III, Kinnisvarahaldur EKR 5, Kinnisvara hooldusmeister III, Kinnisvara hooldaja III, Kinnisvara hooldusmeister EKR 5 (heakorra spetsialiseerumisega) või Puhastuseksperdi kutsetunnistust Puhastustööde juht 5 või omandama selle hiljemalt järgmises kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise voorus ja

3) hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 3 (kolme) aasta jooksul kogemust vähemalt 3 (kolme) üle 1 000 m² suletud netopinnaga ehitise heakorrateenuse juhtimisel projektijuhina, kusjuures iga nimetatud heakorrateenuse osutamise puhul peab juhtimine olema kestnud vähemalt kuus kuud. Projektijuhi all mõistab hankija isikut, kes on olnud heakorralepingute täitmise eest vastutav isik ning kelle abil tellija on lahendanud kõik Lepingu objekti(de) ja Lepingu täitmisega seotud probleemid. Eelnimetatud asjaolu peab (vajadusel, hankija nõudmisel) olema tõendatav kas tellija kinnitusega, lepinguga või lepingu dokumendiga, mille on allkirjastanud tellija.

Nõutav dokument: Esitada riigihanke kohta heakorrateenuse projektijuhi kohta Vormi 6 kohane CV, mille allkirjastab lisaks pakkuja volitatud esindajale ka CV-s nimetatud projektijuht. Kutsetunnistuse olemasolu kontrollib hankija Kutsekoja kutsetunnistuste avalikust registrist.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6.

3. Pakkujal peab olema

1) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatav kinnisvara hoolduse kolme tärni sertifikaat või

2) kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusvaldkonna kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastaks ISO 9001 standardi (või sellega samaväärseid nõudeid esitava dokumendi) tingimustele.

Nõutav dokument:

Esitada

a) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatav kinnisvara hoolduse kolme tärni sertifikaadi koopia või

b) kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusvaldkonnas kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tõendav sertifikaat või

c) ettevõttesisese kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldus koos sõltumatu audiitori kinnitusega nimetatud dokumendi samaväärsuse kohta ISO 9001standardis sätestatuga tingimustega.

4. Tuginemine teiste isikute näitajatele

Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel.

Nõutav dokument:

a) Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab pakkuja Vormil 7 alltöövõtja.

b) Lisaks esitab pakkuja alltöövõtja sellekohase kinnituse Vormil 8, mis võib olla esitatud kas originaali või koopiana. Kui Vormi 8 ei allkirjasta alltöövõtja nimel isik, kelle seaduslik esindusõigus nähtub äriregistrist (prokurist või juhatuse liige või ühise esindusõiguse korral mitu juhatuse liiget üheskoos), vaid muu isik, tuleb juurde lisada volikirja originaal, millest tuleneb allakirjutanu volitus alltöövõtjat esindada.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 7, 8.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Vastavalt Riigihangete seadusele.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Töödejuhataja kutsetunnistus. Pondération 15
2. Töödejuhataja (juhul kui töödejuhatajat ei kaasata, siis projektijuhi) viibimine objektil aadressiga Suur-Ameerika 1, Tallinn tundides 4 nädala jooksul kokku. Pondération 15
3. Hankelepingu eseme tööprogramm. Pondération 10
4. Pakkumuse maksumus. Pondération 60
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de préinformation
Numéro de l'avis au JOUE: 2017/S 002-002633 du 04.01.2017
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
12.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ET
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 12.5.2017 - 10:00
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires

1. Pakkujat ei kvalifitseerita, kui:

1.1. esineb RHS § 39 lg 4-1 alus;

1.2. pakkujal puudub õigusaktide kohaselt nõutud tegevusluba või registreering või ta ei kuulu vastavasse organisatsiooni tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;

1.3. pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hankija hanketeates esitatud tingimustele.

2. RHS § 39 lg 3 kohaldatakse muuhulgas juhul, kui pakkuja ei ole hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks andnud hankijale hanketeate kvalifitseerimistingimustes nimetatud tagatist.

3. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse ning teavitab sellest pakkujat vastavalt hankedokumentide punktis 12 sätestatule. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja (ühispakkujad) ei osale edasises hankemenetluses.

4. Ühispakkujate puhul kohaldatakse RHS § 40 lg 4 ja § 41 lg 7 sätteid.

5. Hankija kontrollib eduka pakkumuse esitanud pakkujal maksuvõla puudumist ka enne hankelepingu sõlmimist. Juhul, kui ilmneb, et pakkujal on hankija määratud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest. Hankija määrab maksuvõla puudumise kohta tõendi esitamise kuupäevaks päeva, mis jääb ajavahemikku 1. (esimesest) päevast kuni 20. (kahekümnenda) päevani arvates kuupäevast, mil hankija on edastanud teate pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta. Täpse kuupäeva teatab hankija pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud edukaks, koos teatega pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. Maksuvõla olemasolul kõrvaldab hankija pakkuja hankemenetlusest.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Téléphone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Adresse internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date d’envoi du présent avis
17.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.