Recherche

Services de collecte des ordures

België-Diepenbeek: Diensten voor ophalen van vuilnis

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Belgique
   DIEPENBEEK
   eu:149861-2017
   Avr 20, 2017
   Juin 9, 2017
   hollandais
   Autre

Adresse de contact

   UCLimburg VZW
Diepenbeek
Belgique

Marchandises, Travaux et Services

Services de collecte des ordures  

Résumé

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149861
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
UCLimburg VZW
Agoralaan gebouw B, bus 1
À l'attention de: John Roosen
3590  Diepenbeek
BE
Téléphone: +32 11180000
Fax: +32 11180099
Adresse(s) internet:
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: hogeschool
I.3) Activité principale:
Éducation
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs:
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
„ophalen van afval aan alle gebouwen van UHasselt en UC Limburg vzw”.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation:
Services
Catégorie de services nº 16 Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: UC Leuven VZW — UC Limburg VZW, Agoralaan Gebouw B, bus 1, te 3590 Diepenbeek.
Code NUTS BE
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

UHasselt en UC Limburg VZW organiseren een aankoopprocedure voor de opdracht: ophalen van afval aan alle gebouwen van UHasselt en UC Limburg VZW

Toelichting: Opdrachtgevend bestuur:

UC Limburg VZW

Agoralaan gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek

Handelend voor volgende instellingen:

Universiteit Hasselt (UHasselt)

UC Limburg VZW

Plaats van dienstverlening: volgende locaties

UHasselt Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, te 3500 Hasselt

UHasselt Universitaire Campus, Biomed C, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Biomed A, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, EDM, Wetenschapspark 2, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Gebouw D, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, IMO, Wetenschapspark, 1 te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Gebouw E, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Campus Hemelrijk, Hemelrijk, 4 te 3500 Hasselt

UC Limburg vzw, Campus OLB, Oude Luikerbaan, 79 te 3500 Hasselt

UC Limburg vzw, Universitaire Campus, Gebouw B, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Campus Houthalen, Industrieterrein Centrum Zuid 2413, 3530 Houthalen

UC Limburg vzw, Campus LiZa, Schiepsebos 5/1, 3600 Genk.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90511000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

— bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

— in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

— in orde is met de betaling van belastingen;

— zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

— geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Voldoen aan de gestelde eisen.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):

Voldoen aan de gestelde eisen.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier: non
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2017/04
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08.06.2017
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
09.06.2017 - 11:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
NL
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 9.6.2017 - 11:00
Lieu: UCLimburg VZW, Agoralaan gebouw B, bus 1. te 3590 Diepenbeek.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.