Recherche

Travaux généraux de construction pour pipelines

Polska-Olsztyn: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Pologne
   OLSZTYN
   eu:149981-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 18, 2017
   Polonais
   Autre

Adresse de contact

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Olsztyn
Pologne

Marchandises, Travaux et Services

Travaux généraux de construction pour pipelines   Travaux d'aménagement paysager   Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation   Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement   Travaux d'isolation thermique   Travaux de fouille et de terrassement   Travaux de câblage et d'installations électriques   Travaux de préparation et de dégagement de chantier   Chauffage urbain  

Résumé

      

Notice type: 01405 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149981
Referenced Document Number: 2017/S 032-058477
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis périodique indicatif – secteurs spéciaux
Travaux
Section I: Nom, adresses et point(s) de contact
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
À l'attention de: Bożena Szyłańska
10-710  Olsztyn
PL
Téléphone: +48 895241227
E-mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl
Fax: +48 895240210
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.mpec.olsztyn.pl
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché
”Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30, Zadanie 2. – ul. Barcza 12, Zadanie 3. – ul. Małeckiego, Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5, Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1 w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS PL622
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre:
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

2. Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

3. Zakres zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

b. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

2. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

II.2.2) Information sur les options:
Options: non
II.2.3) Reconduction:
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30
1) Description succincte

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

2. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantité ou étendue
1. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. fourchette: entre 800 000 and 900 000  PLN
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2 Intitulé: Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Description succincte

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantité ou étendue
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. fourchette: entre 450 000 and 550 000  PLN
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 3 Intitulé: Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Description succincte

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantité ou étendue
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. fourchette: entre 750 000 and 850 000  PLN
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 4 Intitulé: Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Description succincte

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantité ou étendue
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. fourchette: entre 700 000 and 800 000  PLN
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
5) Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 5 Intitulé: Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Description succincte

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantité ou étendue
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. fourchette: entre 1 150 000 and 1 250 000  PLN
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché)
5) Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2) Capacité économique et financière
III.2.3) Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
MPEC/PT-DT-HG-38/17
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
oui
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
PL
IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d’envoi du présent avis
18.04.2017

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.