Recherche

Carburant diesel (EN 590)

Achizitie carburanti auto: motorina si benzina fara plumb

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Roumanie
   rou:spn:174756
   Avr 21, 2017
   Roumain
   Autre

Adresse de contact

   ADRIAN HARAT
Str. Th. Vascauteanu nr.10
Iasi 700462
Roumanie
   +40 232218192
   +40 232213884
   Cliquez ici

Marchandises, Travaux et Services

Carburant diesel (EN 590)   Essence sans plomb  

Texte original

      
Contract Notice no. 174756/20.04.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Notice Number: 174756 / 20.04.2017
Contract Name: Achizitie carburanti auto: motorina si benzina fara plumb
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Address: Str. Th. Vascauteanu nr.10 , City:  Iasi , Postal code: 700462 , Romania , Contact points:  ADRIAN HARAT , Phone.  +40 232218192 , Email:  achizitii@dap.rowater.ro , Fax:  +40 232213884 , URL: www.rowater.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
Other: Gospodarirea Apelor
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Achizitie carburanti auto: motorina si benzina fara plumb
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Statiile de distributie ale furnizorului
NUTS code: RO213 - Iasi
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 36 month(s)
Estimated value (no VAT): Between1, 920, 600 and 5, 610, 000 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Semestrial
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitie de carburanti auto, motorina si benzina fara plumb 95, cu carduri si bonuri valorice
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
09132100-4 - Unleaded petrol (Rev.2)
09134220-5 - Diesel fuel (EN 590) (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Achizitie de carburanti auto, benzina fara plumb 95 si motorina, cu carduri si bonuri valorice
Lotul 1 - Benzina fara plumb 95
Cantitati minime si maxime ale contractelor subsecvente:
Cantitatea minima de benzina fara plumb 95 - 10.000 litri
Cantitatea maxima de benzina fara plumb 95 - 60.000 litri
Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru:
minim -41.500 litri/ maxim - 195.000 litri
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru lot 1, este de:264.000, 00lei fara TVA
Lotul 2 - Motorina
Cantitati minime si maxime ale contractelor subsecvente:
Cantitatea minima de motorina - 100.000 litri
Cantitatea maxima de motorina - 350.000 litri
Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru:
minim -395.000 litri/ maxim - 1.080.000 litri
Valorea celui mai mare contract subsecvent, pentru lotul 2 este de - 1.540.000 lei fara TVA
Estimated value (no VAT): Between1, 920, 600 and 5, 610, 000 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
36 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea maxima estimata/LOT, dupa cum urmeaza : Lot 1 – 8580.00 lei; Lot 2 – 47520.00 lei. Garantia de participare se poate constitui in lei sau valuta, iar echivalentul leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016 prin virament bancar în contul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Bârlad, nr. cont RO06TREZ4065005XXX012076, deschis la Trezoreria Iasi, CIF 18296163 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea in conditiile legii. In cazul în care garantia de participare este mai mica de 5.000 lei, aceasta se poate constitui si prin depunere la casieria autoritatii contractante a unei sume în numerar. În cazul depunerii de oferte asociate, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP, avand in vedere ca este procedura on-line. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, conform art. 39 si art.40 din H.G. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din H.G./395 aplicându-se corespunzator. Daca partile convin, Garantia de buna executie se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 40 din H.G. 395/2016.În cazul în care valoarea Garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de achizitie publica de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Perioada de valabilitate a Garantiei de buna executie este cel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Surse proprii ale Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate de catre operatorii economici prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator ONRC /actul constitutiv;
-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-alte documente edificatoare, dupa caz.
•Declaratia pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 60 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - se va prezenta Formularul 1. Declaratia va fi prezentata de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: AVRAM PETRU - p.Director ABA Prut-Bârlad; DIANU VASILE – p. Director Tehnic Dezvoltare Investitii, MUSTEATA GABI - Director Tehnic Exploatare Lucrari, MUSTEATA OLGA – Director Economic, BURUIANA DANIEL-MARIAN – Director Tehnic Resurse de Apa si Planuri de Management. -Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta nr. 1 - Lista principalelor livrari de produse furnizate în ultimii 3 ani, prin care ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor), produse de natura si complexitate similara, în valoare cumulata de minim: 224.400, 00 lei fara tva pentru lotul 1, 1.309.000, 00 lei fara tva pentru lotul 2, la nivelul a minim un contract sau mai multe.
Ofertantul(operatorul economic sau membrii asociatiei impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, descrierea produselor furnizate, perioadele de livrare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati publice sau clienti privati. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de orice documente (copii dupa contracte/recomandari datate, semnate si parafate de emitent/procese verbale, documente contatatoare sau echivalent) care vor contine obligatoriu date referitoare la : beneficiarul si obiectul contractului; - tipul produselor livrate; - perioada in care s-a realizat contractul; - valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a furnizat in procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta si faptul ca produsele furnizate de ofertant au fost in domeniul solicitat).
Cerinta nr. 2 - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine statii de distributie carburant auto pe intreg teritoriul tarii si cel putin o statie la nivel local in localitatile: Iasi(jud Iasi), Tg. Frumos (jud. Iasi), Harlau(jud. Iasi), Botosani(jud Botosani), Dorohoi(jud. Botosani), Vaslui(jud. Vaslui), Barlad(jud. Vaslui), Husi(jud. Vaslui), Negresti(jud. Vaslui), Galati(jud. Galati), Tecuci(jud. Galati).
Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de orice documente ce vor cuprinde lista de statii la nivel national, unde sunt distribuite produsele ce fac obiectul prezentului contract, aflate in functiune la data depunerii ofertei. In cazul statiilor partenere, se solicita acordul acestora prin care se angajeaza sa livreze carburanti in aceleasi conditii ca si operatorul economic titular de contract. Acordurile respective vor fi anexate la oferta operatorului economic.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE de catre operatorii economici paricipanti(ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor privind principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul in conformitatea cu prevederile art. 196, alin.(1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus numai DUAE, in orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele justificative care probeaza sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cu respectarea dispozitiilor legale.Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.Se va completa DUAE de catre operatorii economici(ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul in conformitate cu prevederile art. 196, alin.(1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus numai DUAE, in orice moment al procedurii , prezentarea documentelor justificative. In cazul statiilor partenere, se solicita o declaratie pe propria raspundere a ofertantului din care sa reiasa acordul acestora prin care se angajeaza sa livreze carburanti in aceleasi conditii ca si operatorul economic titular de contract. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatie lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul in conformitatea cu prevederile art. 196, alin.(1) din Legea 98/2016 sa solicite ofertantilor care au depus numai DUAE, in orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative.Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.05.2017 12:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
29.05.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
60 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 26.06.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si cu link-ul https//ec.europa.eu/tools/espd
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Conform Legii nr. 101/2016 din 19 mai 2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Compartiment Juridic - ABA Prut-Barlad
Address: str. Theodor Vascauteanu, nr. 10, , City:  Iasi , Postal code: 700350 , Romania , Phone.  +40 232218192 , Email:  achizitii@dap.rowater.ro , Fax:  +40 232213884 , URL: www.rowater.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
19.04.2017 08:11
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.