Recherche

Services de nettoyage

Servicii de curatenie pentru loturile 1-Alba, 2-Mures si 3-Harghita din cadrul DGRFP-Brasov

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Roumanie
   rou:spn:174777
   Avr 21, 2017
   Roumain
   Autre

Adresse de contact

   Ionel Nechita
STR. M. KOGALNICEANU, NR. 7
Brasov 500090
Roumanie
   +40 268308434
   +40 268547730
   Cliquez ici

Marchandises, Travaux et Services

Services de nettoyage  

Texte original

      
Contract Notice no. 174777/20.04.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
Notice Number: 174777 / 20.04.2017
Contract Name: Servicii de curatenie pentru loturile 1-Alba, 2-Mures si 3-Harghita din cadrul DGRFP-Brasov
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
Address: STR. M. KOGALNICEANU, NR. 7 , City:  Brasov , Postal code: 500090 , Romania , Contact points:  Serviciul Administrativ, Investitii si Achizitii , Phone.  +40 268308434 , Attention:  Ionel Nechita , Email:  achizitii.publice.bv@mfinante.ro, achizitii.publice.bv@anaf.ro , Fax:  +40 268547730 , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Servicii de curatenie pentru loturile 1-Alba, 2-Mures si 3-Harghita din cadrul DGRFP-Brasov
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: JUDETELE ALBA, MURES SI HARGHITA
NUTS code: RO122 - Brasov
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Asigurarea Serviciilor de curatenie pentru loturile 1-Alba, 2-Mures si 3-Harghita din cadrul DGRFP-Brasov
Durata contractului este de 8 luni, tinand cont de situatia cand ar putea fi prelungita durata contractului de la 8 luni cu inca cu cate o luna pana la maxim 4 luni conform art. 9 alin (1) si art. 125 alin. (1) pct. 6, din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Lot 1 - 9 sedii
Valoare lunara estimata Lot 1 = 8.787, 00 lei fara TVA;
Lot 2 - 7 sedii
Valoare lunara estimata Lot 2 = 15.362, 00 lei fara TVA;
Lot 3 - 2 sedii
Valoare lunara estimata Lot 3 = 2.625, 00 lei fara TVA;
Valoare totala estimata lunara = 26.774, 00 lei fara TVA.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
90910000-9 - Cleaning services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Servicii de curatenie pentru loturile 1-Alba, 2-Mures si 3-Harghita din cadrul DGRFP-Brasov.
valoarea estimata este de 321.288, 00 lei fara TVA, pentru o perioada de 12 luni; valoarea estimata minima reprezinta valoarea pentru 8 luni (la care se va raporta oferta financiara, garantia de participare si cerintele de calificare), iar valoarea estimata maxima reprezinta valoarea procedurii cu suplimentari, conform art 165(1), din HG 395/2016. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, conform art 165(1), lit b) din HG 395/2016.
Valoare totala estimata Lot 1 intre 70.296, 00 si 105.444, 00 lei fara TVA;
Valoare totala estimata Lot 2 intre 122.896, 00 si 184.344, 00 lei fara TVA;
Valoare totala estimata Lot 3 intre 21.000, 00 si 31.500, 00 lei fara TVA;
Estimated value (no VAT): Between214, 192 and 321, 288 RON
II.2.2)   Options
Yes
conform art 165(1), lit b) din HG 395/2016.
Between1and4possible renewals
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
8 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Ofertantii au obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 35 si art.36 alin (1) din HG 395/2016 , astfel:Lot 1 = 700 lei, Lot 2 = 1.200 lei, Lot 3 = 200 lei; Total garantie de participare 2.100 lei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, si va fi valabila 90 zile(perioada cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor).Modalitati de constituire: virament bancar în contul autoritatii contractante: RO27TREZ1315005XXX000133, deschis la Trezoreria Brasov sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în conditiile art. 36 alin. 1) din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta de art.40 din H.G.nr.395/2016. Garantia de buna executie a contractului pana la 5 % din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
bugetul de stat
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1.Operatorul economic (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) are obligatia sa prezinte DUAE, care confirma ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea98/2016, conform art. 193 alin.1 din Legea 98/2016.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Aceste documente pot fi:1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Operatorul economic (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Nr. Crt. Numele si prenumele persoanei cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante persoana cu functie de decizie
1Holom MariaDirector General
2Lucian VoinescuDirector Executiv Colectare
3Vasile Tibre Director Executiv Insp. Fiscala
4Dontu AdrianaDirector Executiv Serv. Interne
5Camelia NaparusTrezorier sef
6Budulan Maria Sef serv fin, buget si salarizare
7Trandafir Clara Sef serv. Contab DGRFP Bv
8Adrian SeceleanSef Serv. Contab Trezorerie
9Andreea-Ioana StanSef serviciu juridic
10Dragos GhidermicSef administratie adj. Contribuabili Mijloci
11Gabriela TomaSef Serv Adm, Inv. si Achizitii
12Stefania HarlabSef birou achizitii publice
13Ionel Nechita Expert superior
14Oltean Cristina DeliaConsilier juridic superior
15Babiuc MariusInspector principal
16Costin Lucian Blaj Consilier juridic
17Lucian BerbeceSef Serv Venituri Trez Bv
18Elena Loredana TagaInspector principal
19Mihaela ChioreanInspector de specialitate
20Silvia GodriInspector principal
21Nicolae CosgareaSubing. Serv ad-tiv si Achizitii
22Manuel NastasieReferent superior
23Dragos BazareaSef Serviciu IVATL Trezorerie
24Dudu Alice Ref.de specialitate Serv ad-tiv si Achizitii
25Mihaela TrandafirInspector debutant
26Sorin VulcuConsilier superior Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru persoane juridice straine: documentele echivalente, emise în conformitate cu legislatia în vigoare aplicabila în tara de rezidenta, valabile la data prezentarii. Documentul se va prezenta însotit de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca un nivel minim al cifrei de afaceri totale anuale în ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015), pentru fiecare lot si anume: Lot 1 = 70.000 lei, Lot 2 = 120.000 lei, Lot 3 = 20.000 lei.
Minimum level(s) of standards possibly required
Operatorul economic (ofertanti, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin.1 din Legea 98/2016. Avand in vedere Notificarea 256/2016 toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere cu Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante, (bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente) urmeaza sa fie prezentata obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Nota:În cazul în care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecaruiasociat, inclusiv liderul. Daca o asociere de operatori economici depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Daca situatiile financiare sunt întocmite înalta moneda, pentru conversie se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR www.bnr.ro. Ultimii „3 ani” (2013, 2014, 2015) vor fi calculati / stabiliti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. În situatia în care ofertantul afost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, media cifrei de afaceri globale se va calcula pe baza cifrelor de afaceri rezultate din situatiile financiare sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante înregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta, sau documente echivalente însotite de traducere autorizata în limba româna din care sa rezulte situatiaeconomico-financiara, inclusiv îndeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru media cifrei de afaceri globale.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista cu principalele prestari de servicii de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în functie de data la care operatorul economic a fost infiintat
sau si-a inceput activitatea comerciala.
Minimum level(s) of standards possibly required
Operatorul economic (ofertant, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin.1 din Legea 98/2016.Documentele prin care se confirma prestarile de servicii similare, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. „Completarea DUAE”.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
5128
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.05.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 19.06.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Membrii comisiei de evaluare si observatorii ANAP(daca este cazul)
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
1. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut” , pe locul 1 in clasament se regasesc doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal, sa depuna o noua oferta in SEAP, conf.art.138 din H.G 395/2016. 2. Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale.3. Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. DUAE este atasat prezentului anunt de participare in format editabil.Versiunea în format electronic a DUAE este pusa la dispozitie ca formular on – line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR BRASOV
Address: Str. M. Kogalniceanu , nr. 7 , City:  Brasov , Postal code: 500090 , Romania , Phone.  +40 268308434 , Email:  achizitii.publice.bv@anaf.ro , Fax:  +40 0268547730
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
19.04.2017 14:06
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.